Installationselektriker

Under konstruktionen av en byggnad, vare sig det är en bostad, en offentlig byggnad eller något annat (exempelvis en industribyggnad) arbetar en installationselektriker med att dra nödvändiga kablar och ledningar för att det elektriska ska fungera när byggnaden är klar. Ledningar ska dras nästan överallt, vilket ofta innefattar arbete på höga höjder, i trånga utrymmen m.m.

Installationselektrikern kommer in tidigt i byggprocessen, eftersom många ledningar ska dras i rör som gjuts in i väggar och tak. Sedan är installationselektrikern med under resten av processen. Arbetet bedrivs därför både utomhus och inomhus, från det att byggnaden bara är ett skelett och fram till dess att den är färdig att börja användas. Precis som alla andra som arbetar på ett bygge måste man klara av att arbeta i alla väder.

Arbetsuppgifter

Det elektriska arbetet vid ett husbygge innefattar inte bara att dra ledningar i väggar, tak och golv. Installationselektrikern installerar de elcentraler som tar emot ström till byggnaden, och sätter upp strömbrytare och vägguttag för att det ska vara möjligt att använda elektriciteten i byggnaden. I arbetsuppgifterna ingår även att ansluta större enheter, som vitvaror, klimatanläggningar och belysning. Elektrikern måste göra en teknisk beskrivning av hur arbetet är utfört, så att en annan installationselektriker senare kan utföra underhåll av den elektriska installationen.

I installationselektrikerns arbetsuppgifter ingår nämligen ofta att sköta det elektriska vid ombyggander och renoveringar. Då handlar det bl.a. om att byta ut elektriska ledningar, eller om att jorda vägguttag i äldre byggnader.

Kraven på specialistkompetens varierar beroende på hur stort företaget som man arbetar i är. I ett större företag arbetar man ofta i lag, som följer varandra från ett projekt till ett annat. Om man instället arbetar på ett mindre företag kan arbetsuppgifterna variera mer, och även innefatta att installera exempelvis datanät. Då måste man ha kunskaper inom kommunikationselektronik, förutom den vanliga elektrikerlegitimationen.